Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

I N F O R M A C J A

dotycząca pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

 STYPENDIA SZKOLNE

      Urząd Miejski w Kobylinie informuje, że wnioski o przyznanie przez Burmistrza Kobylina stypendium szkolnego należy składać w Urzędzie Miejskim w Kobylinie do 15 września danego roku kalendarzowego.

Stypendium szkolne (zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kobylin) jest przeznaczony dla uczniów, którzy nie ukończyli 24 roku życia, zamieszkujących na terenie gminy Kobylin i pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 514,00 złotych.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, którego wzór podany jest na stronie BIP Kobylin lub dostępny jest w szkołach oraz w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kobylinie pokój nr 10 w podanym wyżej terminie. Informacje o charakterze i formie pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kobylinie.