Program edukacyjno – profilaktyczny „Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjno–profilaktycznego „Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”, który od 5 września br. wdrażany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Jest on kontynuacją zadań podejmowanych w projekcie „Z Pyrkiem bezpieczniej” (zakończony w 2011 r.)

Działania proponowane w programie „Bezpiecznie – to wiedzieć i znać” wpisują się w obszar „Bezpieczeństwo w szkole” rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Program ten został opracowany we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Patronat honorowy objęli: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Pozaniu.

Program skierowany jest do uczniów klas IIII oraz grupy przedszkolnej „0”. Wyznacza kierunki działania wielkopolskiej policji w szkołach podstawowych w zakresie bezpieczeństwa najmłodszych i zakłada stałą współpracę policji ze szkołą.

Dnia 30 października br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Szkołą Podstawową w Smolicach a Komendą Powiatową Policji w Krotoszynie, w którym to obie strony deklarują współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.