3 dni zmagań… czyli Próbny Egzamin Ósmoklasisty

   W dniach 25-27 lutego 2020 r. uczniowie klasy VIII przystąpili do ogólnopolskiego próbnego egzaminu ósmoklasisty przygotowanego przez Wydawnictwo WSiP. Egzamin przeprowadzono w warunkach zbliżonych  do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. Oceny prac dokonają nauczyciele szkolni na podstawie szczegółowych zasad oceniania udostępnionych przez wydawnictwo. Próbny EO przeprowadzony został w celu informacyjnym (zaznajomienie uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązywanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które uczeń już opanował oraz które wymagają jeszcze doskonalenia).