Regulamin Złotej Księgi

Regulamin wpisu do Złotej Księgi

Szkoły Podstawowej w Smolicach

 złota księga

Do Złotej Księgi Szkoły Podstawowej w Smolicach wpisani mogą być uczniowie i absolwenci o wybitnych osiągnięciach przynoszący swoim działaniem, postawą, odwagą, wrażliwością na los innych, niesieniem pomocy chlubę szkole.

Do Złotej Księgi wpisani zostają:

  • laureaci i finaliści olimpiad, konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, którzy w sposób jednoznaczny przyczynili się do rozsławienia imienia Szkoły Podstawowej w Smolicach. Zachowanie tych uczniów pod żadnym względem nie budzi zastrzeżeń.
  • absolwenci, którzy osiągnęli średnią ocen na zakończenie szkoły podstawowej co najmniej 5.00 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania a ich wysoka kultura osobista, aktywność społeczna, zachowanie były wzorem dla innych uczniów. Absolwenci dbali o dobre imię szkoły, godnie reprezentowali ją na zewnątrz, odnosili się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i pracowników.
  • inni uczniowie, których wyjątkowa postawa i działalność wobec społeczności oraz troska o dobro szkoły zasługują na wyróżnienie i zapisanie się w historii szkoły.

Wpisu do Złotej Księgi dokonuje się na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Wpis powinien zawierać między innymi:

  • imię i nazwisko wpisywanego (zdjęcie)
  • nazwę szkoły
  • uzasadnienie wpisu

Regulamin wchodzi w życie z dniem  20 czerwca 2016 r.