Dożywianie w szkole

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie informuje, że dożywianie uczniów w szkołach w 2018 roku będzie realizowane w okresie 15.01.2018 – 22.06.2018, w dni nauki szkolnej.

W związku z powyższym prosimy, aby zainteresowani rodzice złożyli wnioski w MGOPS w Kobylinie, Al. Powst. Wlkp. 47, biuro nr 2 – parter, wraz z wymaganymi dokumentami:

wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dziecka w szkole (do pobrania w MGOPS),

zaświadczenie o dochodach netto z tytułu wykonywanej pracy lub działalności gospodarczej bądź odcinek od renty/emerytury za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dożywianie dziecka w szkole,

– decyzję Burmistrza dot. wysokości przyznanych świadczeń rodzinnych
w okresie zasiłkowym 2017/2018 (zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie),

zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych w 2017 r.,

zaświadczenie lub decyzje o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego w 2017 r.,

– inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji dochodowej rodziny.

Powyższe dokumenty należy składać w  MGOPS w Kobylinie,

Al. Powst. Wlkp. 47 –  biuro nr 2.